Privacy & Cookie verklaring – Apotheek Nassau – Baarle Nassau

Apotheek Nassau

Apotheek Nassau

Apotheek Nassau in Baarle Nassau biedt u de beste service voor al uw zelfzorgmiddelen en geneesmiddelen op recept. Door persoonlijke aandacht en een goede samenwerking met huisartsen in de buurt, bieden wij u zorg op maat bij uw medicijngebruik.

Inschrijven
Header afbeelding

Services van uw apotheek

Bij Apotheek Nassau bieden wij u graag persoonlijke aandacht om u optimaal te ondersteunen bij het gebruik van geneesmiddelen. Stel uw vraag aan een van onze assistentes of maak een afspraak met de apotheker. Op onze website kunt u eenvoudig 24 uur per dag een herhaalrecept aanvragen. Daarnaast vindt u een uitgebreid aanbod aan informatie over geneesmiddelen, gezondheid en zelfzorg.

Privacy & Cookie verklaring

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op [06 september 2022 ]

Inleiding

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website van Apotheek Nassau B.V. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen en plichten die staat in de AVG (de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens). Op grond van de deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze apotheek kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).  Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van:

 • Patiënten;
 • Iedereen die bij ons werkt of voor ons werkt;
 • Iedereen die onze website bezoekt;
 • Iedereen met wie wij contact hebben.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Van patiënten verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het leveren van kwalitatieve farmaceutische zorg;

 • Voor het verstrekken van medicatie (soms in een geïndividualiseerde vorm)

 • Doelmatig beheer, waaronder de financiële afwikkeling van farmaceutische zorg.

 • De ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

 • De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving;

 • Communicatie met de betrokkene in brede zin, evenals het bieden van handelingsperspectief.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij U daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of indien wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Welke gegevens verwerken wij van U?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • Burgerservicenummer,

 • Persoonsidentificatiegegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de betrokkene;

 • Een patiënt-identificatienummer;

 • Medicatiegegevens;

 • Verzekeringsgegevens;

 • Financiële transacties;

 • Het tijdstip waarop gegevens over de betrokkene in de administratie zijn opgenomen;

 • Nationaliteit en geboorteplaats van de betrokkene;

 • Andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van wet- en regelgeving;

 • Een gedeelte van het IP-adressen (het laatste deel wordt geanonimiseerd).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij U daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of indien wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

Wij verzamelen uw gegevens met een doel. En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de privacywet als de WGBO (zie: Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?). Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Gebruik van gegevensverwerkers

Gegevensverwerkers zijn derden die diensten leveren voor onderdelen van onze processen, zoals de leverancier van ons Apothekers Informatie Systeem.  We hebben contracten gesloten met onze gegevensverwerkers. Dit betekent dat ze niets met uw persoonsgegevens mogen doen, tenzij we hen hebben opgedragen dit te doen. Zij dragen zorg voor de opslag en beveiliging van uw (persoons)gegevens en bewaren deze voor de periode die wij hen opdragen.

Verstrekking van gegevens aan derden

De medewerkers van Apotheek Nassau B.V. hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Apotheek Nassau B.V.  wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw huisarts of de huisartsenpost (HAP).

Omdat wij daarnaast niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten worden andere dienstverleners ingeschakeld, is het soms nodig om gegevens te delen. Als u bijvoorbeeld medicatie ophaalt bij een dienstapotheek.

Wij verstrekken uw (persoons)gegevens niet aan andere derde partijen dan zorgketenpartners voor u farmaceutische zorg of de door ons geselecteerd verwerkers zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging

Uw (persoons)gegevens worden door ons beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door ongeautoriseerde personen worden bekeken. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Daarnaast maken wij gebruik van zogenaamde SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw (persoons)gegevens en communicatie (herkenbaar aan het slotje in de adresbalk).

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de volgende domeinen:

www.apotheekbaarlenassau.nl

Deze Privacy- cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (zoals b.v. www.apotheek.nl. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden U aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. U wilt bijvoorbeeld dat wij U niet bellen of mailen. U kunt ons ook vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken als U daar een belangrijke persoonlijke reden voor hebt. We hebben uw persoonsgegevens natuurlijk wel nodig voor onze plichten vanuit de WGBO.

Wat moet U doen?

Wil U dat wij uw persoonsgegevens niet meer gebruiken? Stuur ons een brief of een email. Geef aan waarom U wilt dat wij uw persoonsgegevens niet meer gebruiken. U krijgt van ons binnen 4 weken een reactie.

Hoe neem U met ons contact op?

Voor verzoeken en of klachten kun U ons benaderen, door:

 • Een e-mail te sturen naar apotheek.nassau@ezorg.nl of

 • Een brief te sturen naar Apotheek Nassau B.V., Nieuwstraat 30, 5111CW, Baarle-Nassau

 • Functionaris Gegevensbescherming: L.Cobbaert, +3214699249

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij bevelen U aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat U van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt aan de publicatiedatum zien wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.

Klachten

Wij helpen U graag indien U een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor met ons contact opnemen via de hierboven vermelde manier.

Op grond van de privacywetgeving heeft U het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).